Skip to content

Privacy

Vanuit haar expertise in cliëntenbegeleiding heeft Solid Sense te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om privacy van opdrachtgevers, cliënten en medewerkers te beschermen.

Om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Solid Sense B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 12
2585 BB Den Haag
070 - 212 76 31
info@solidsense.nl

Verwerken van uw persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Solid Sense dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Solid Sense benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door Solid Sense in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Solid Sense betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • (Rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever
 • Gegevens die verband houden met de diensten van Solid Sense, zoals plan van aanpak, gespreksverslagen, voortgangs- en eindrapportages, evaluatieresultaten, data van afspraken, curriculum vitae, etc.

Doeleinden en grondslagen
Solid Sense verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Inschrijving van onze cliënten
 • Het bieden van een persoonlijk traject: (loopbaan)coaching, re-integratie en outplacement
 • Het onderhouden van contact
 • Beheer van het klanten- en cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening dmv het uitvoeren van tevredenheidsmeting
 • Facturering
 • Marketing

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Solid Sense hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten

Verstrekking aan derden
Solid Sense kan in het kader van haar dienstverlening jouw persoonsgegevens met derden uitwisselen, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Frank van den Bichelaer, directeur Solid Sense
070 - 212 76 31
frank@solidsense.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Het privacybeleid van Solid Sense geeft invulling aan de eisen, die uit betrokken wet- en regelgeving voortvloeien. Het privacybeleid zal de komende jaren worden aangepast naarmate de uitleg van de AVG verder vorm krijgt en Solid Sense zich ontwikkeld. Nieuwe versies worden altijd op www.solidsense.nl gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2019.