Solidsense

Privacy

Uw privacy, onze zorg

Uw persoonlijke informatie is belangrijk en u wilt dat wij daar zorgvuldig mee omgaan, dat snappen we. Bekijk daarom hier ons privacyreglement.

Onze visie op privacy

We hebben dit privacybeleid opgesteld om u meer informatie te geven over hoe Solid Sense uw privacy beschermt. Iedereen binnen Solid Sense is zich bewust van dit privacybeleid en de beveiligingsverklaring. Ons privacybeleid voldoet aan de regels zoals gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst), WvP (Wet verbetering Poortwachter).

Solid Sense hecht de grootst mogelijke waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en welke invloed u zelf kunt uitoefenen op uw privacy. Solid Sense raadt u dan ook aan om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

 

Welke gegevens over u leggen wij vast?

Als Solid Sense de dienstverlener is van uw werkgever dan worden persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar u met ons gedeeld, deze ontvangen wij van uw werkgever. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot de HRM-dienstverlening.

Wij leggen deze gegevens vast ten behoeve van onze dienstverlening. De wettelijke grondslag(en) op basis van welke Solid Sense uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

• Toestemming van de betrokken persoon
• Uitvoering van een overeenkomst
• Een wettelijke verplichting

Alleen gegevens van werknemers van klanten van Solid Sense waarbij sprake is van een dienst worden in het systeem van Solid Sense opgenomen. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Uitsluitend medewerkers waarvoor het noodzakelijk is om hun werk uit te kunnen voeren hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Hoe toegang tot gegevens tot stand komt kunt u terugvinden in de ‘Beveiligingsverklaring’ van Solid Sense.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is. Hierbij moet gedacht worden aan het delen van gegevens in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom van Solid Sense, ter voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid of ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.


Mogelijkerwijs moet Solid Sense op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. Dit doet Solid Sense conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Solid Sense heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en misbruik te voorkomen. Zoals eerder beschreven hebben alle medewerkers van Solid Sense een geheimhoudingsverklaring getekend en is toegang tot gegevens geregeld op basis van autorisatie. Daarnaast gebruikt Solid Sense voor haar systemen een zogenaamde tweefactor authenticatie.

Solid Sense heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) welke toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. In de Beveiligingsverklaring van Solid Sense staat hoe de persoonsgegevens beveiligd zijn.

De FG werkt vanuit Aquilum groep. Dit is de holding waar Solid Sense onderdeel van is. De contactgegevens van de FG van Solid Sense zijn:

Naam: Angelique Koeter

Telefoon: 085-2029212

E-mail: fg@aquilum.nl

Post: Solid Sense b.v.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Le Havre 11
5627 ST Eindhoven


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Solid Sense bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan. Na het verstrijken van de bewaartermijn zal Solid Sense er zorg voor dragen dat deze op een veilige wijze worden vernietigd.

 

Wat zijn uw rechten m.b.t. persoonsgegevens?

U heeft bepaalde rechten als Solid Sense uw persoonsgegevens verwerkt. Als u gebruik wilt maken van deze rechten dan kunt u contact opnemen met fg@aquilum.nl, met daarin een korte toelichting van welk recht u gebruik wilt maken. U kunt ook een brief sturen naar Solid Sense. U heeft recht op het volgende:

• Inzage
• Recht op correctie
• Recht op verwijdering
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht van bezwaar
• Recht van dataportabiliteit

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om u privacy en persoonsgegevens te beschermen, kan het natuurlijk zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan om hierover contact met ons op te nemen via fg@aquilum.nl. Bent u nog niet tevreden, of wilt u geen contact opnemen, dan kunt u natuurlijk ook een klacht indienen. Ook kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarmee kunnen we u helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.